Khoan Tế, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

TUYÊN NGÔN CỦA C.I.P.CO

“CHỌN VIỆC ĐÀO TẠO VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CƠ SỞ CỐT LÕI ĐỂ XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

ĐÀO TẠO

Phát triển Kỹ năng và Hướng nghiệp

Mục tiêu đào tạo của chúng tôi là biến những người lao động trở thành những trụ cột quan trọng của doanh nghiệp bằng cách thay đổi ý thức, thái độ và tư duy để bản thân họ tự chủ động trong suy nghĩ và hành động, tự đặt ra mục tiêu hợp lý để tạo ra những giá trị cho doanh nghiệp. Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong công việc, đặc biệt giáo trình học tiếng Nhật còn được lồng vào các kiến thức về văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản.

Giáo trình học tiếng Nhật do chúng tôi tự biên soạn còn được lồng vào các kiến thức văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản. Đặc biệt đào tạo các kỹ năng 5S, 5 Tei, Just In Time, ho-ren-so, kỹ năng hoạt động nhóm, ý thức trong công việc, cách thức xây dựng kế hoạch lâu dài cho 10 năm 15 năm sau, ý thức và kế hoạch phát triển nghề nghiệp bản thân và có trách nhiệm trong cuộc sống

 

Chúng tôi giúp cho học viên

“Dám mơ, dám nghĩ và dám làm”

Mục đích đào tạo của chúng tôi là để các học viên “Tự đặt mục tiêu và từng bước thực hiện”

Chúng tôi muốn đào tạo thế hệ những người trẻ luôn sống có mục tiêu, có ý thức để trưởng thành hơn chính bản mình trước đó, phát huy được tiềm năng của bản thân.


C.I.P.CO:

“ベトナム人労働者のための技能育成及び職業紹介を企業発展のベースとする”

技能育成:

業務技能講習及び進路支援:

 

弊社の教育目標はベトナム人労働者の意識、態度、思考の改善を通じ、自らの考えで行動でき、新しい価値を生み出すことで日本企業の柱となる人材モデルを目指している。日本の文化知識、社会人として求められるビジネスマナーを含む、ビジネス用初中級日本語教材を使用し、ベトナム人労働者向けに日本語教育を行っている。その他、5S、5定、ジャストインタイム、 報連相(ほうれんそう)といった業務技能、チームワークスキル、業務上における常識、中長期的な自己啓発、進路、社会的責任なども重視している。

——

私たちはベトナム人労働者に

“物事を大きく考えさせ、実現させる”

教育目標としては自分自身で目的を立て、達成させることを目指す。

——

目標を掲げ、自己成長を促し、潜在能力を見出し生かすという意識を持っている人材を育成していきたい。